Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                           

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

 

De twaalf Nidāna's

Tenbrel chugnyi .(Tibetaans) De oorzakelijke betrekking.

 

De grote oorzaak van ellende (nidāna's en maya) waren niet. ( voor de Kosmische manifestatie)

Stanza1, Sloka 4  H.P.Blavatsky. De Geheime Leer 1 : 68 ©  1988. TUPA Den Haag.

 

 

De twaalf Nidana, s

 

Jati, Geboorte. 2. jaramaraman, Ouderdom en de dood. 3. Bhava ,  bewustzijn, karmische formaties. 4. Upadana, veroorzaker  karmische formaties. 5. Trishna, dorst naar leven. 6.Vedana, sensaties. 7. Sparsa. Het verlangen naar contact, fysiek of mentaal. 8.shadayatana, sensatie door innerlijke en uiterlijke zintuigen. 9. nama-rupa, naam en vorm , het creëren en in standhouden van een bedrieglijke ego. 10. Vijnana, het juiste inzicht van entiteiten, voorwerpen, constructies en percepties. 11. Samkara, de beleving wereld van de illusoire dualiteit. 12. Avidya, onwetendheid, de ontbrekende kennis van het ZIJN.

Samengevat uit de  Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press. Pasadena, California. U.S.A.

 

 

De twaalf nidana’s of oorzaken van het zijn. Elk is het gevolg van de daaraan voorafgaande oorzaak en op haar beurt de oorzaak van de volgende; het geheel van de nidana’s is gebaseerd op de vier waarheden, een leer die in het bijzonder de Hînayana-school4 kenmerkt. Zij vormen een onderdeel van de theorie over de reeks van aaneengeschakelde wetten die verdiensten en schuldenlasten doen ontstaan en tenslotte karma in volle werking laten treden.

 

Deze theorie is gebaseerd op de grote waarheid dat reďncarnatie moet worden gevreesd, omdat het bestaan in deze wereld voor de mens slechts lijden, ellende en pijn meebrengt. De dood zelf is niet in staat de mens ervan te verlossen, want de dood is alleen maar de deur waardoor hij na een korte rustperiode op de drempel – devachan – naar een volgend leven op aarde gaat. De Hinayana-school, of school van het ‘kleine voertuig’, heeft een heel oude oorsprong, terwijl de Mahayanaschool uit een latere tijd stamt, omdat deze pas na de dood van Boeddha is ontstaan.

 

Toch is de leer van laatstgenoemde school zo oud als de heuvels die zulke scholen sinds onheuglijke tijden hebben geherbergd, en de Hinayana- en Mahayana-scholen (de laatste is die van het ‘grote voertuig’) onderwijzen beide in feite dezelfde leer. Yana of voertuig (in het Sanskriet vahan) is een mystieke uitdrukking; beide ‘voertuigen’ leren nadrukkelijk dat de mens aan het lijden van de wedergeboorten en zelfs aan de onechte gelukzaligheid van devachan kan ontkomen door wijsheid en kennis te verkrijgen; alleen die kunnen de vruchten van illusie en onwetendheid verdrijven. 


H.P.Blavatsky. De Geheime Leer 1 : 69 -  70 ©  1988. TUPA Den Haag.

 

Terug menu.   Terug sectiebegin.