Tekstvak: Theosofie - Noordwest

Theosofie, de oude wijsheid-religie
	                   
Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,
 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

Esoterische sleutels.
Elk esoterisch systeem is samengesteld uit meer esoterische sleutels. Als een muzikant een muziekstuk probeert te spelen in een andere muzieksleutel dan de componist het heeft geschreven, zal dit niet werken. Dit is vergelijkbaar met de toepassing van de sleutels in de esoterische leringen.
Veel teksten bevatten meerdere sleutels. Om de esoterische sleutels te begrijpen, mag het abstracte nooit worden geobjectiveerd en esoterische teksten nooit letterlijk worden geïnterpreteerd, om degeneratie van een universele esoterische leer te voorkomen.

Letterlijke interpretaties van esoterische teksten heeft veelvuldig in vrijwel alle oorspronkelijke esoterische filosofieën plaatsgebonden en zijn daardoor gedegenereerd tot dogmatische religies. Toevoeging; de samenstellers. 

Vrouwelijke en Mannelijke beginselen.
Zodra het ongemanifesteerde Ene duaal is geworden, wordt de Kosmos door dualiteit doordrongen, meestal weergegeven als mannelijk en vrouwelijk, of als actief en passief, geest en materie, psyché en lichaam, positief en negatief. Deze laatste uitdrukkingen hebben de voorkeur vanwege het ontbreken van persoonlijke eigenschappen. Synoniemen voor het vrouwelijke principe zijn wortel-materie, Mulaprakriti, de eeuwige kosmische Maagd, de Grote Moeder, de schoot van de natuur, kosmische ark, enz.

Het fysieke onderscheid is een symbool voor de menselijke geest van de dualiteit; maar als we omgekeerd redeneren kunnen we heel snel in de fout vervallen om de menselijke eigenschappen van de fysieke menselijke aard toe te kennen aan hemellichamen en scheppende krachten van de kosmos, resulterend in dogmatisme en degradatie van heilige symbolen.*

De mannelijke en vrouwelijke principes zijn geen entiteiten op zich maar aspecten van een eenheid; en omdat elk element is samengesteld, de woorden mannelijk en vrouwelijk zoals toegepast op elk element betekenen slechts een tijdelijke overheersing van de ene of de andere kwaliteit. Nogmaals, het onderscheid is er niet een van fundamentele aard maar van relatie, zodat wat vrouwelijk is in relatie tot één ding mannelijk kan zijn in relatie tot een andere.
Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press. Pasadena. CA - USA 
 
                         * * * * * * *

Geometrie en nummerlogie, de leer van de metrische figuren en getallen in de esoterische leringen.
Tetractys of Duade.
De Tetractys is het symbool van de Kosmos, de ingetekende kubus het symbool van de mens

De mens heeft zeven beginselen, die de verscholen punten zijn, samen met de gemanifesteerde 10 punten of krachten van de kosmos vormen ze de 17 punten.

De theofilosofie ontwikkelt zich over een breder front. Vanaf het begin van de tijd – in de tijd en in de ruimte van onze Ronde en bol – werden de geheimen van de Natuur (in ieder geval die waarvan onze rassen kennis mogen nemen) in meetkundige figuren en symbolen opgetekend door de leerlingen van diezelfde nu onzichtbare ‘hemelse mensen’. De sleutels daartoe zijn van de ene generatie van ‘wijze mannen’ op de volgende overgegaan. Enkele van de symbolen die zo van het oosten naar het westen kwamen, werden meegebracht door Pythagoras, die niet de uitvinder van zijn bekende ‘driehoek’ was. Laatstgenoemde figuur, samen met het vlak, de kubus en de cirkel vormen een welsprekender en wetenschappelijker beschrijving van de orde van de evolutie in het Heelal, zowel spiritueel en psychisch als fysiek, dan boekdelen vol beschrijvende kosmogonieën en geopenbaarde Geneses. 

De tien punten, beschreven binnen die ‘driehoek van Pythagoras’, zijn van evenveel waarde als alle leringen over de afstamming van de goden en engelen die ooit uit een theologisch brein zijn voortgekomen. Want wie ze interpreteert – zoals ze daar staan in de gegeven volgorde – zal in die zeventien punten (de zeven wiskundige punten zijn verborgen) de ononderbroken reeks van genealogieën vinden van de eerste hemelse tot de aardse mens. En terwijl ze de volgorde van de wezens aangeven, onthullen ze ook de volgorde waarin de Kosmos, onze aarde en de oorspronkelijke elementen die de aarde voortbrachten, zijn ontwikkeld.  
De Geheime Leer 1: 678 © 1988. Theosophical University Press Agency. Den Haag..

Kosmologie.

De eerste en voornaamste moeilijkheid zal echter voor de lezer verdwijnen en hij zal de occulte kosmologie kunnen beheersen, als hij maar in gedachten houdt, dat er slechts één universeel Element bestaat, dat oneindig, ongeboren en onsterfelijk is, en dat al het overige – dat behoort tot de wereld van de verschijnselen – even zoveel verschillende gedifferentieerde aspecten en transformaties (correlaties worden ze nu genoemd) zijn van dat ene Element, van kosmische tot microkosmisch gevolgen, van bovenmenselijke tot menselijke en nog lagere wezens, kortom het hele objectieve bestaan. 

H.P.Blavatsky. De Geheime Leer 1: 106 © 1988. Theosophical University Press Agency. Den Haag                                  

Theogonie.

Tijdens de bijeenkomst van een week geleden hadden we een korte gedachtewisseling of liever ik gaf een korte uitweiding over bepaalde astronomische factoren die een belangrijke plaats innemen 

in de occulte of esoterische leer, die een juist inzicht geeft in de kosmogonie of de bouw van de wereld, en ook in de theogonie of het ontstaan van de goden
of goddelijke intelligenties die de kosmogonie op gang brengen en besturen, zoals in De Geheime Leer is geschetst. Binnen de tijd die ons ter beschikking stond, bespraken we kort de esoterische vorm waarin de oude wijsheid is belichaamd, en de uitvoerende krachten die aan het begin van de manifestatie hun werk doen. Vanavond zullen we ons bezighouden
met een korte bespreking van de oorzakelijke krachten of aspecten van hetzelfde onderwerp.

De Beginselen van de Esoterische Filosofie blz.65 1e druk 1998, 2e druk 2010 © Theosophical University Press. Den Haag.

* * * * * * *

Psychologie.

Nu deze dingen ons duidelijk voor de geest staan, kunnen we gemakkelijker, met meer begrip en directer beginnen met de studie van wat we bedoelen met de psychologie van de mens. Het woord wordt in onze tijd en in kringen van de westerse wetenschap gewoonlijk gebruikt om een min of meer vage studie 1 aan te duiden, die door twijfels en hypothesen wordt verduisterd en eigenlijk op veronderstellingen berust. Het betekent weinig meer dan een soort mentale fysiologie die praktisch neerkomt op de werking van het hersenverstand in het laagste astraal psychische orgaan van het menselijke denkvermogen. 

Maar in onze filosofie betekent het woord psychologie iets heel anders, iets van edeler aard: we zouden het pneumatologie kunnen noemen of de wetenschap of de studie van de geest, omdat alle innerlijke vermogens en krachten van de mens uiteindelijk aan zijn geest ontspringen. Omdat dit woord pneumatologie 2 echter een ongebruikelijke term is en verwarring kan veroorzaken,
houden we ons aan het woord psychologie. We bedoelen ermee de studie van de innerlijke constitutie van de mens, dat wil zeggen het onderlinge verband tussen zijn beginselen of centra van energie of kracht – wat de mens innerlijk, in werkelijkheid is.

1. Dit was de zienswijze rond 1935. 2.Pneumatologie is de leer over de geest of “Tussen natuur”. Toevoeging de samenstellers.

De Beginselen van de Esoterische Filosofie blz.148. 1e druk 1998, 2e druk 2010 © Theosophical University Press. Den Haag.

* * * * * * *

De Antropologie.

heeft in haar studies van de respectieve mythologieën van de mensenrassen aangetoond dat het menselijk verstand veel meer geneigd is gedachtestelsels uit te werken over onzichtbare werelden die zowel de oorsprong als het einddoel voor de zielen van de mensen zijn, dan zich plaatsen voor loutering of beloning voor te stellen in streken van onze fysieke aardbol, zoals is gebeurd in de zeer exoterische mythologie van Griekenland en Rome en in de getrouwe nabootser daarvan, de middeleeuwse mythologie van het christendom.

Als een theosoof spreekt over onzichtbare werelden, bedoelt hij niet werelden die alleen maar onzichtbaar zijn in de betekenis van niet gezien worden. Hij bedoelt werelden die de achtergrond en kosmische grondslag zijn van het zichtbare heelal, de oorzakelijke gebieden,
de wortels van de dingen.

De Esoterische Traditie blz. 54© 2001Theosophical University Press. Den Haag.

* * * * * * *

Ten aanzien van de Astrologische sleutel moet worden opgemerkt dat deze niets te
maken heeft met de hedendaagse gedegenereerde Astrologie wat zich heeft ontwikkeld sinds de val van Rome. Dit is niets anders dan waarzeggerij. De esoterische Astrologische sleutel verwijst
naar de Astrologie zoals die door de oudere Volkeren werd gebruikt, als de sleutel die
verwijst naar de hemellichamen, de “voertuigen” van de Geestelijke bestuurders van ons
zonnestelsel” die met hun verschillende energie-karakters invloeden op al het Aardse
leven uitoefenen.1

1. In Chaldea, Egypte, Mexico en Peru, Wales, IJsland en India keek men met eerbied naar de astrologie. De
diepere leringen ervan werden in het oor gefluisterd, zo heilig en diep spiritueel beschouwde men ze toen.
Alleen maar de toekomst voorspellen en andere soortgelijke trivialiteiten getuigden in de ogen van de
hierophanten van slechte smaak. 

De erkende invloeden van de zon en planeten op mensen zagen zij niet als slechts mechanische reacties die iemand tot dit of dat gedrag of karakter dwong. Men begreep dat die uitwisseling van de levensenergieën van de planeten en de zon met die van aardse wezens plaatsvond op basis van een gemeenschappelijk galactisch erfgoed. 

Bij het beschouwen van de zevenvoudige natuur van de mens hield men rekening met de zevenvoudige natuur van de planeten. Daarom behoort de uitwisseling van levensatomen uit de verschillende planeetstelsels met die van de aarde, en omgekeerd, tot de voornaamste onderwerpen van studie in de esoterische astrologie.

Grace F.Knoche in: “De Mysteriescholen door de eeuwen heen.” Uitgave TUPA – Den Haag. 1e druk 2001
blz 52-53, 2e druk 2015 blz. 41.

* * * * * * *

De astrologie is even onfeilbare als de astronomie zelf, maar op voorwaarde
dat de uitleggers ervan even onfeilbaar zijn; en het is deze zo moeilijk te verwezenlijken voorwaarde, sine qua non, die steeds een struikelblok voor beide is gebleken. De astrologie verhoudt zich tot exacte astronomie als de psychologie tot de exacte fysiologie. In de astrologie en de psychologie moet men zich buiten de zichtbare wereld van de stof begeven en het
gebied van de transcendente geest betreden.

H.P.Blavatsky. Isis ontsluierd 1: 344 © 2010. Theosophical University Press Agency. Den Haag

* * * * * * *

Fysieke of Mentale sleutel.
Wij moeten vóór alles verstarring van het menselijke denken rond één bepaalde gedachte voorkomen; en de ervaring heeft geleerd dat men dit het beste kan doen door eerst in het algemeen en eromheen te praten; daarna één aspect te laten zien en dan zo mogelijk een contrasterend aspect, de antithese of het polair tegengestelde van dat aspect; en het denken dat zo’n proces ondergaat, wordt zich algauw hiervan bewust en zegt tot zichzelf: ‘Ik zal niet toelaten dat mijn denken zich om deze gedachte verstart; er komt nog meer, een ander gezichtspunt. Ik wacht af voor ik oordeel.’ Dit proces draagt er vooral toe bij dat dogmatisme in de religie, de filosofie of de wetenschap wordt vermeden. 

En let wel, het is precies het tegenovergestelde van de methoden van onderricht die in
het westen zo geliefd zijn, dat ook sterk wordt geboeid door abstracties waaraan het een objectief bestaan toekent. Dit is de neiging of de poging om zich abstracties mentaal als werkelijk bestaande entiteiten voor te stellen. Dit is precies het tegenovergestelde van de methode die in alle oude beschavingen werd gevolgd en ook nu nog in het oosten als
het gaat om diepgaande psychologische of geestelijke zaken. 

Hun wijze oude leraren lieten hun zien dat als men een objectief bestaan toekent
aan abstracties, dit het denken in verwarring brengt en doet afdwalen van de primaire waarheden van het zijn, want het denken voelt zich tijdelijk tevredengesteld met hersenschimmen in plaats van realiteiten en zo gaat er kostbare tijd verloren; terwijl het denken zelf in een warnet van onwerkelijkheden het spoor bijster raakt. Dit is nog een voorbeeld van de diepe kennis van de menselijke psyché die de oude leraren bezaten.

G.de Purucker. De Beginselen van de Esoterische Filosofie blz.468-69 1e druk 1998, 2e druk 2010 © Theosophical University Press. Den Haag.

			Terug menu.  Terug sectiebegin.

#* * * * * * * 
Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering. I Dhanus 4243  

Afbeeldingsresultaat voor tetraktysAfbeeldingsresultaat voor tetraktys