Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya痴 ZELF,

een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

.

Esoterische Traditie in Europa.

 

Al eeuwenlang wordt de selectie van Chela痴, buiten de opvolging groep binnen de gon-pa (tempel), gemaakt door de Himalaya Mahatma zelf uit de klasse in Tibet, een aanzienlijk aantal zijn van nature mystici. De enige uitzonderingen zijn in gevallen van westerse mannen als Robert Fludd, Thomas Vaughan, Paracelsus, Pico della Mirandola, Graaf de Saint-Germain, enz., die door hun temperamentvolle affiniteit met deze hemelse wetenschap, de verre Adepten min of meer dwingen om in een persoonlijke betrekkingen met hen te komen, om hen de gelegenheid te geven om een klein of groter deel van de hele waarheid, als mogelijk is onder hun sociale omgeving, te ontvangen .

H.P.Blavatsky Collected Writings Vol. IV blz. 607 1973. The Theosophical Publishing House. Wheaton Ill. U.S.A.

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Christian Rozenkreuz de Rozenkruisers. ( Midden 15e eeuw) .

 

Rozenkruisers [uit het Latijn Rosa Rose + crux kruis] Rosy cross of roze kruis, verwijzend naar het kruis van de roos, het algemene middeleeuwse idee van de roos als een embleem van de goddelijke liefde, en het kruis van zelfverloochening en zelfoverwinning. Een Europese middeleeuwse mystieke en quasi - occulte broederschap, waarschijnlijk daterend uit ongeveer het midden van de 15e eeuw. Het was een van de vele pogingen om de archasche wijsheid opnieuw in te voeren en levend houden en haar geschiedenis is typerend voor de meeste van dergelijke ondernemingen.

 

De naam werd voor het eerst gegeven aan de leerlingen van een geleerde adept, Christian Rozenkreuz, de veronderstelde familienaam is een Duitse vertaling van Rozen - Kruis, waarbij het een open vraag is of Rozenkreuz een familienaam is of een aangenomen achternaam met een verwijzing naar de mystieke orde. De voornaam Christian is vermoedelijke een andere naamadoptie om dezelfde mystieke reden. Nadat Rozenkreuz was teruggekeerd van een reis in Azi, stichtte hij een mystieke orde in Europa. Hij en zijn discipelen kwamen in aanraking met een vastbesloten oppositie van de christelijke kerk, die de scepter zwaaiden over een groot deel van Europa.

 

Hij verhulde zijn leer in een christelijk gewaad, met namen als Jehova om de echte betekenis af te schermen, en gaf zijn discipelen de sleutels voor de interpretatie van zijn leringen. Hij stichtte geen formele organisatie en hield geen colleges omdat uiterste geheimhouding noodzakelijk was om aan een vervolging met een mogelijke dood te ontkomen.

Het is om deze redenen dat de juiste geschiedenis van de Rozenkruisers moeilijk is te traceren. De oorspronkelijke Rozenkruisers waren vuur - filosofen, opvolgers van de Magirs en Zieners. Het symbool van een kruis binnen een cirkel, een roos symboliserend met een kruis erin, is een echte perversie van westerse christelijke Kabbalisten, die het de grote mysterie van het occulte voortgebrachte noemde, terwijl het echte symbool van het opnieuw ontwaken van het universum wordt gesymboliseerd door een cirkel met een punt in, en de cirkel met een kruis, een gewoon normaal kruis.

 

Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press. Pasadena CA. U.S.A.

 

We weten dat die uit de geschiedenis bekende figuren zoals Saint-Martin, St. Germain en alle filosofen uit de Middeleeuwen, die door de Grote Loge waren aangeraakt, al eeuwenlang op hun eigen manier en in hun eigen tijd pogingen deden om hun medemensen te helpen. Hun motief was niet slechts het zaaien van zaden, maar ze hoopten datgene te kunnen doen wat de mensen kennis en begrip zou geven, waardoor ze zichzelf, als eenheden in de beschaving waarin ze leefden, vooruit zouden kunnen helpen.

James A. Long ( Leider van 典he Theosophical Society - Pasadena van 1951 tot 1971), op het Algemeen congres in Utrecht 15 april 1951

Geen wonder dat u het duister vindt, want het was nooit bedoeld voor de niet-ingewijde lezer. Eliphas heeft het manuscript van de Rozenkruisers bestudeerd (in Europa nu tot drie exemplaren terug gebracht). Deze geven een uiteenzetting van onze leerstellingen aan de hand wat Rozenkreuz onderwees, die ze bij zijn terugkeer uit Azi in een semie - Christelijk kleed stak, dat voor zijn leerlingen als schild moest dienen tegen klerikale wraak. Men moet de sleutel ertoe bezitten en die sleutel is een wetenschap per se. Rozenkreuz onderwees mondeling. St. Germain tekende de goede leringen op in cijferschrift, en zijn enige manuscript in cijferschrift bleef in het bezit van zijn trouwe vriend en beschermheer, de edele Duitse vorst, in wiens woning en in wiens tegenwoordigheid hij heenging, NAAR HUIS.

De Mahatma brieven blz. 310. Brief nr. 49 van Meester K.H., ontvangen op 5 augustus 1881 te Umballa (India).

 

Volgens de leer van de rozenkruisers, zoals die door de niet-ingewijden deze keer op de juiste manier wordt behandeld en verklaard, hoewel maar gedeeltelijk, 想ijn licht en duisternis op zichzelf genomen identiek, en alleen te scheiden in het menselijke verstand. Volgens Robert Fludd 創am de duisternis verlichting aan om zich zichtbaar te maken (On Rosenkranz). Volgens de stellingen van het oosterse occultisme is DUISTERNIS de ene ware werkelijkheid, de basis en de wortel van het licht, zonder welke dit laatste zich nooit zou kunnen manifesteren, zelfs niet bestaan. Licht is stof en DUISTERNIS zuivere geest. De wezenlijke metafysische grondslag van de duisternis is subjectief en absoluut licht, terwijl dit laatste in al zijn schijnbare pracht en glorie alleen maar een groot aantal schaduwen is, omdat het nooit eeuwig kan zijn en eenvoudig een illusie of Maya is.

 

H.P.Blavatsky in De Geheime Leer 1:101 ゥ 1988 Theosophical University Press Agency Den Haag .

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧蘭覧覧覧-

 

Paracelsus ( 1493 1541) Duitse arts en alchemist, de grootste occultist in de middeleeuwen

 

Paracelsus, een symbolische aangenomen naam door de grootste occultist in de middeleeuwen, Phillip Bombastes Aureolus Theophrastus von Hohenheim, geboren in het kanton van Zrich. Hij was de scherpzinnigste geneesheer van zijn tijd en genas bijna elke ziekte door zelf vervaardigde talismans. Hij heeft nooit een vriend gehad en was altijd omgeven door vijanden, de bitterste waren de priesters en hun aanhangers. Hij was door hen aangeklaagd omdat hij een verbond met de duivel had, het is niet verwonderlijk dat hij tenslotte op 48e jarige leeftijd door een onbekende tegenstander werd vermoord in Salzburg. Hij liet een groot aantal werken achter die zelfs nu nog een grote toegevoegde waarde hebben voor kabbalisten en occultisten. Veel van deze werken weergeven een inmiddels bewezen profetie. Hij was een groot helderziende, een van de geleerdste, erudiete filosoof en mysticus en een bekende Alchemist. Door zijn medische onderzoek ontdekte hij stikstof, wat hij Azote noemde.

 

Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press. Pasadena CA. U.S.A.

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧-

Graaf Saint - Germain, de grootste oosterse Adept die Europa sinds eeuwen heeft bezocht. ( laat 18e eeuw)


Door moderne schrijvers aangeduid als een raadselachtig persoon. Frederik II. Koning van Pruisen, placht van hem zeggen dat hij een man was waar niemand iets uit kon opmaken.

Er zijn veel 'biografien', over hem, de een nog wilder dan de andere. Door sommigen werd hij beschouwd als een vleesgeworden god, door anderen als een slimme joodse Elzaser. Een ding is zeker, Graaf de St. Germain, wat zijn echte familienaam geweest is, had het recht om deze naam en titel te dragen want hij had een pand genaamd San Germano in het Italiaanse Tirol gekocht, en de paus voor hiervoor betaald.

 

Hij was ongemeen knap, en zijn enorme eruditie en taalkundige capaciteiten zijn niet te ontkennen, want hij sprak Engels, Italiaans, Frans, Spaans, Portugees, Duits, Russisch, Zweeds, Deens, en vele Slavische en Oosterse talen, met evenveel gemak als een inwoner van dat land.

Hij was schatrijk, maar kreeg nooit een stuiver van wie dan ook, in feite aanvaardde nooit
een glas water of brak het brood met iemand, maar maakte de meest extravagante prachtige
sieraden en gaf deze al zijn vrienden, zelfs aan de Koninklijke families van Europa. Zijn vaardigheid in de muziek werd geweldig, hij speelde op elk instrument, de viool was zijn favoriete. 鉄t. Germain wedijverde met Paganinni zelf, zei een tachtigjarige Belg in 1835 over hem, nadat hij de 'maestro Genoses had gehoord " 'Het is St. Germain herrezen, die de viool speelt in het lichaam van een Italiaans skelet, riep een Litouwse baron die beide had gehoord.

Hij heeft nooit aanspraak gemaakt op het bezit van geestelijke vermogens, maar bleek wel recht op een dergelijke claim te hebben. Regelmatig ging hij over in een 電ode trance van zevenendertig tot negenenveertig uur zonder ontwaken, en vervolgens wist alles wat hij moest weten, en het is bewezen dat hij met zijn toekomst profetie nooit een vergissing heeft gemaakt. Hij was het die met profetie de gebeurtenissen verkondigde voor de Koning Lodewijk XV. en XVI., en de ongelukkige Marie - Antoinette.

 

Er waren nog veel levende getuigen in het eerste kwartaal van deze eeuw (19e), die
getuigde van zijn wonderbaarlijke geheugen, hij kon een krant in de ochtend te lezen, zonder er nauwelijks een blik op te werpen, en de inhoud ervan dagen later herhalen zonder dat er een woord ontbrak, hij kon met twee handen tegelijk schrijven, met de rechterhand een stukje pozie schrijven en met de linker een belangrijk diplomatiek document.

Hij las verzegelde brieven zonder ze aan te raken, terwijl het nog in de hand was van degenen die het bij hem gebracht.

Hij was de grootste adept in transmuteren van metalen in goud en de meest wonderlijke diamanten, een kunst, vertelde hij, die hij had geleerd van bepaalde Brahmanen in India, die hem de kunstmatige kristallisatie ('sneller') van pure koolstof hadden geleerd.


Zo als onze broeder Kenneth Mackenzie heeft verteld: - 的n 1780, toen tijdens een bezoek aan de Franse Ambassadeur in 's-Gravenhage, brak hij een prachtige diamant die hij zelf had vervaardigd in stukken met een hamer, terwijl hij een gelijkwaardige, ook door hem zelf vervaardigd, net daarvoor had verkocht aan een juwelier voor 5500 Louis d'Or. " Hij was de vriend en vertrouweling van graaf Orloff in 1772 in Wenen, die hij had geholpen en gered in St. Petersburg in 1762, tijdens de beroemde politieke samenzweringen van dat moment, en was ook intiem bevriend met Frederik de Grote van Pruisen.

 

Als haast vanzelfsprekend had hij ook vele vijanden en het is daarom niet verwonderlijk dat allerlei roddels over hem de ronde deden, nu toegeschreven aan zijn eigen bekentenissen: bv. dat hij was meer dan vijfhonderd jaar oud is; ook zou hij hebben beweerd een persoonlijke intimiteit te hebben gehad 杜et de Redder (Jezus) en zijn twaalf apostelen, en dat hij had Petrus berispt zou hebben voor zijn slechte humeur, het laatste is in tegenspraak op het voorgaande punt van de tijd, als zou hebben beweerd in werkelijk vijfhonderd jaar oud te zijn.

 

Als hij zei; 電at hij in Chaldea was geboren en de geheimen van de Egyptische magirs en zieners bezat, kan hij de waarheid hebben gesproken zonder mirakelse claim. Er zijn ingewijden, en niet de hoogste die in een positie en omstandigheden zijn om een of meerdere van hun vroegere levens te herinneren. Maar we hebben goede redenen om te weten St. Germain nooit kon hebben beweerd een 菟ersoonlijke intimiteit' met de Redder te hebben gehad. Hoe het ook zij, graaf St. Germain was zeker de grootste oosterse Adept die Europa heeft bezocht in de laatste eeuwen. Maar Europa kende hem niet. Mogelijk dat sommige hem zullen herkennen met het volgende terreur dat zal Europa treffen, waarbij het niet alleen om een land zal gaan "(TG 308-9).

Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press. Pasadena CA. U.S.A.

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Jacob Bhme ( 1575 1624), de Teutoonse Adept.

 

Er zijn nu en dan gevallen van mensen die in vroegere levens chela痴 zijn geweest, maar die

op het pad zijn gestruikeld en op een voor hen zeer ongelukkige wijze de verbinding met hun

leraar hebben verbroken. Maar door hun vroegere voortreffelijke eigenschappen komen ze,

wanneer de volgende of misschien de tweede incarnatie plaatsvindt, in het leven begiftigd

met ongewone krachten of vermogens; ze worden geboren met een voorraad vergaarde innerlijke, spirituele, mentale en psychische ervaringen, die hen licht geven en hen helpen in

contact te blijven met de innerlijke god.

 

HPB noemde hen de troetelkinderen van de Nirmanakaya's en wijst op Jacob Bhme als voorbeeld. Hij was iemand die door een bepaalde eigenzinnigheid van ernstige aard de schakel had verbroken, maar ver genoeg was gevorderd om de spirituele eigenschappen die hij had verworven niet te verliezen. Hoewel niet meer een rechtstreekse chela, werd er niettemin een wakend oog op hem gehouden, kreeg hij hulp en werd zijn toekomstige vooruitgang voorzichtig gestimuleerd, zodat hij in het volgende leven (of zelfs aan het einde

van zijn leven als Jacob Bhme) misschien weer bewust contact maakt of heeft gemaakt.

Met andere woorden, Bhme had spirituele ervaringen; hij wijdde zichzelf in vanuit de bron van licht in hem die hij in vroeger dagen had verworven toen hij een aangenomen chela was.

In feite is, zoals gezegd, alle inwijding zelfinwijding, zelf ontwaking. Een leraar leidt, helpt, bemoedigt, stimuleert en steunt alleen maar.

 

H.P.Blavatsky in De Geheime Leer 1:542 ゥ 1988 Theosophical University Press Agency Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

 

Maar om het pleit te winnen, moeten de occultisten in de eerste plaats de geloofwaardigheid

van de wet van de zwaartekracht, van 租e zwaartekracht, de koningin en heerseres van de

stof, in iedere vorm onderzoeken. Om dit op doeltreffende manier te doen, moet men zich de

hypothese in zijn vroegste vorm voor de geest halen.

Om te beginnen, was Newton de eerste die deze ontdekte? Het Athenaeum van 26 januari

1867 bevat enige bijzondere informatie over dit onderwerp. Er staat dat 僧en stellig kan

aantonen dat Newton al zijn kennis over de zwaartekracht en haar wetten heeft ontleend aan

Bhme, bij wie de zwaarte- of aantrekkingskracht de belangrijkste eigenschap van de

Natuur is . . .

Want volgens hem 奏oont zijn (Bhme,痴) systeem ons het innerlijke van de dingen, terwijl de

hedendaagse natuurwetenschap tevreden is met het kijken naar het uiterlijke. Verder: 租e

wetenschap van de elektriciteit, die nog niet bestond toen hij (Bhme,) schreef, wordt (in zijn

geschriften) voorzien; niet alleen beschrijft Bhme, alle tegenwoordig bekende

verschijnselen van die kracht, maar hij geeft ons zelfs de oorsprong, het ontstaan en de geboorte van de elektriciteit zelf, enz.

 

Newtons diepzinnige geest las gemakkelijk tussen de regels door en doorgrondde de mystieke weergave van de spirituele gedachte van de grote ziener. Hij dankt zijn grote ontdekking dus aan Jacob Bhme, het troetelkind van de genii (Nirmanakaya's), die over hem waakten en hem leidden, en over wie de schrijver van het bedoelde artikel zo terecht opmerkt dat 粗lke nieuwe wetenschappelijke ontdekking zijn diepe en intutieve inzicht in de geheimste werking van de natuur bewijst.

 

En nadat hij de zwaartekracht had ontdekt, moest Newton, om de werking van de aantrekking in de ruimte mogelijk te maken, bij wijze van spreken elke fysieke hinderpaal vernietigen, die in staat was de vrije werking ervan te belemmeren.

 

H.P.Blavatsky in De Geheime Leer 1:542 ゥ 1988 Theosophical University Press Agency. Den Haag.

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧

 

Robert Fludd ( 1574 1637) Engelse Vuur filosoof, Alchemist en volgeling van Paracelsus.

 

Vuur Filosofen, filosofen van het middeleeuwse Europa die vuur beschouwde als het hoogste beginsel. Hun ideen kwamen grotendeels van de Oosterse occulte of semi-occulte organisaties; vandaar dat worden omschreven als de Perzische Magie, of de Europese volgelingen van Robert Fludd (1574-1637), een leerling van Paracelsus, die de analogie onderwees van macrokosmos en microkosmos en de vier elementen.


"Deze naam is gegeven aan de Hermetische en Alchemisten uit de Middeleeuwen, en ook aan de Rozenkruisers. De laatste, de opvolgers van de Thergische, beschouwde vuur als het symbool van de Godheid. Het was de bron, niet alleen van materile atomen, maar geheel omvattende de geestelijke en psychische energie krachten. In grote lijnen samengevat, vuur is een drievoudige beginsel; esoterisch zevenvoudige net als de rest van de Elementen. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, plus een viervoudige aspect: het Vuur.

 

Net als in de werken van Robert Fludd (de Fluctibus) een van de beroemde Rozenkruisers, Vuur bevat (1) een zichtbare vlam (lichaam), (2) een onzichtbare astraal vuur (de ziel), en (3) de Geest. De vier aspecten zijn warmte (het leven), licht (geest), elektriciteit (karmisch, of moleculaire bevoegdheden) en de synthetische Essence, achter de geest, of de directe oorzaak van haar bestaan en manifestatie. Voor de Hermetische en de Rozenkruisers, wanneer een vlam is uitgedoofd op de objectieve sfeer, is het alleen over gegaan van de zichtbare naar de onzichtbare wereld, uit het kenbare naar het onkenbare in "

 

Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press. Pasadena CA. U.S.A.

 

覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧-

 

Anton Friedrich Mesmer, (1734-1815), Oostenrijkse arts, Lid van de broederschap van de Fraters van Luxor,

 

Mesmer, Anton Friedrich (1734-1815), Oostenrijks arts die het menselijke magnetische energie, herontdekte en het toepaste, wat eerst het dierlijke magnetisme en vervolgens mesmerisme werd genoemd. "Hij was een ingewijde Lid van de broederschap van de Fraters Lucis en van Lukshoor (of Luxor), of de Egyptische branche van de laatste.

 

Het was de Raad van 'Luxor' die hem had geselecteerd, volgens de aanwijzingen van de 'Grote Broederschap',om te handelen als hun pionier in de achttiende eeuw, gezonden in het laatste kwart van elk eeuw om een klein deel van de westerse landen te verlichten met occulte kennis. Het was St. Germain, die het overzicht en toezicht had over de ontwikkeling en de gebeurtenissen met deze opdracht , Cagloistro kreeg de opdracht om te helpen, maar die maakte een reeks van fouten, meer of minder fatale, hij werd teruggeroepen. . . .

 

Mesmer stichtte de 'Orde van de universele harmonie' in 1783, uiterlijk werd alleen het dierlijke magnetisme onderwezen,maar in werkelijkheid de geformuleerde grondbeginselen van Hippocrates, de methoden van de oude Asclepieia, de tempels van genezing, en veel andere occulte wetenschappen "

 

Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press. Pasadena CA. U.S.A.

 

 

Mesmer wordt tot vandaag( 19e eeuw) toe (in de encyclopedien) met Cagliostro en St. Germain tot de kwakzalvers en bedriegers gerekend. En nu Mesmer door Charcot en Richet in het gelijk is gesteld en nu het 僧esmerisme onder zijn nieuwe naam van hypnotisme een valse neus op een heel oud gezicht door de wetenschap wordt aanvaard, vergroot dat onze eerbied voor die meerderheid niet, als wij de lichtvaardigheid en de zorgeloosheid zien waarmee haar leden 蘇ypnotisme, 奏elepathische invloeden en andere verschijnselen behandelen. Kortom, zij spreken erover alsof zij er sinds de tijd van Salomo in hadden geloofd en niet slechts enkele jaren eerder de voorstanders ervan 遡rankzinnigen en bedriegers hadden genoemd.

 

H.P.Blavatsky in De Geheime Leer 2: 174 ゥ 1988 Theosophical University Press Agency Den Haag

Terug menu. Terug sectiebegin

 

 

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering. I Dhanus 4243