Theosofie - Noordwest

 

Theosofie, de oude wijsheid-religie

                                                                                                                  

Mededogen is geen eigenschap, Het is de WET der WETTEN, eeuwige harmonie, ālaya’s ZELF,

 een oeverloze universele essentie. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 67

 

 

Scheppingsverhalen in de Geheime Leer.

 

De scheppingsverhalen zijn in de Geheime Leer Deel I te vinden in de Stanza’s I t/m IV .

De laaste verzen van deze vertalingen, waarin de Machten, Goden  en Geestelijke Vaders kun geestelijk bewustzijn overdragen aan de jonge mensheid is heel goed beschreven in de Geheime Leer Deel II Stanza IV “De schepping van de Eerste Rassen” Blz. 112 t/m 120.

Met toestemming vertaald uit: “Creation Stories  in The Secret Doctrine”  van de website http://www.theosociety.org/Pasadena

The Theosophical Society  International Headquarters – Pasadena, California (USA)

 

U kunt deze Scheppingsverhalen ook als presentatie bekijken op YouTube, met deze link  https://youtu.be/F4NG93dxbDc

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————--

De Vedas.

 

Er was geen dood, maar niets was onsterfelijk er was geen tijd.

Alleen de Ene, de Ongeborene, strekte grenzeloos, zonder oorzaak uit, in een droomloze slaap.

Alle bestaan was opgelost in ιιn oceaan van Ruimte - een oceaan zonder licht.

 

Toen, in de stilte en de duisternis, bewoog iets - de eerste Verlangen.

Deze Wens was de oerkiem van Universele Geest, verbindende geest met materie.

Deze verbinding leidde tot een enkele straal om door de duisternis van de Ruimte te schieten.

 

En duisternis werd Licht, het oerlicht dat de kracht van het hele universum droeg.

Dit eerste Licht bevatte de patronen van de Essenties, de lagere Elementen en de hogere Krachten.

Wie kent de bron van deze patronen? Wat veroorzaakte deze creatie? *

 

* Vertaald uit de Rig-Veda, X.129, tekst & cm. in Originele Sanskriet Tekst, 5: 356-66; en cm.

———————————————————————————————————————————

De Zohar. 

 

HET was de onbekende oorzaak van alle oorzaken. Zonder vorm of een wezen was het boven alle bestaan, voordat de tijd was begonnen.

Ondoorgrondelijk, onkenbaar, alleen te beschrijven in termen van ontkenning: de grenzeloze, de oorzaak loze oorzaak, de tijdloze.

 

Verborgen in het grenzeloze was de oorspronkelijke wil, het eerste goddelijke verlangen, de eerste emanatie - het was een punt van licht dat zich naar buiten uitspreidde en een gewaad van de hoogste natuur vormde.

Dit resulteerde op zijn beurt in een gewaad van de op ιιn na hoogste natuur. En deze afdalende emanaties bleven alle niveaus van de schepping manifesteren. *

* Aangepast aan teksten in de Qabbālāh, hfst. 6 ("Het geheime relaas van de schepping in Genesis"), pp. 121-41.

Link voor bronvermelding.:https:// books.google.nlbooksid=ojTIOf8LCIgC&pg=PR3&q=&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

 

——————————————————————————————————————————————————

De Goddelijke Pymander.

 

[Hermes Trismegistus beschrijft zijn gemeenschap met het goddelijke]

 

Toen ik eens diep in gedachten was over de aard der dingen, werd mijn begrip verheven en voelde ik een wezen van buitengewoon grote omvang, van oneindige grootsheid. Ik zei: "Wie ben jij?"  "Ik," zei hij, "ben Pymander, de Geest van het Goddelijke. Je hebt me in je diepste gedachten, en ik zal je onderwijzen.. "Toen werden in een oogwenk alle dingen aan mij geopenbaard. Alle dingen waren Licht.

 

Vanuit dat Licht daalde de logos neer in de natuur en doordrong alles met het pure Geestelijke vuur.  En Pymander zei: "Ik ben dat Licht, de Geest van het Goddelijke, die de Duisternis met Intelligentie verlicht."

 

Toen zag ik in mijn gedachten het Licht dat de Natuur vervult met ontelbare krachten, en ik vroeg Pymander: "Hoe zijn de Elementen van de Natuur gecreλerd?" Pymander antwoordde: "De archetypische vormen bestonden al eerder in de Kosmische Ideatie. Deze archetypen zijn de modellen voor alle manifestaties.

 

Maar zelfs nog voordat Ideatie de absolute Eenheid was, was er de een Eenheid zonder voorwaarden. De eerste emanatie vanuit deze Ene Realiteit was de hoogste Logos, de ongemanifesteerde eerste Oorzaak. Uit de eerste Logos emaneerde de tweede Logos. de vader-moeder van de schepping, waarin geest en materie samenkomen om de derde logos, kosmische verbeelding, de schepper van de kosmos uit te stralen. Deze goddelijke geest emaneerde de zeven machten die de verstandelijke wereld regeren.

 

En opeens differentieerde geest van materie. De aarde en het water waren van elkaar gescheiden, en elk bracht levende wezens voort. Toen bracht de goddelijke geest de mens voort, naar het beeld van het goddelijke. Elk van de zeven machten die het leven regeren heeft de mens deelachtig gemaakt aan zijn eigen orde.

 

En zo brachten de krachten van de natuur, verenigd met de mens, een wonder voort: De mens had de aard van de harmonie van de Zeven. En aangezien deze zeven machten voortkwamen uit het goddelijke, komt de mens voort uit het goddelijke, neerdalend uit de geest van het universum.

 

En opeens differentieerde geest van materie. De aarde en het water waren van elkaar gescheiden, en elk bracht levende wezens voort. Toen bracht de goddelijke geest de mens voort, naar het beeld van het goddelijke. Elk van de zeven machten die het leven regeren heeft de mens deelachtig gemaakt aan zijn eigen orde.

 

En zo brachten de krachten van de natuur, verenigd met de mens, een wonder voort: De mens had de aard van de harmonie van de Zeven. En aangezien deze zeven machten voortkwamen uit het goddelijke, komt de mens voort uit het goddelijke, neerdalend uit de geest van het universum.

 

*goddelijke geest emaneerde de zeven machten die de verstandelijke wereld regeren.

                                                                                  

————————————————————————————————————————————————

 

De Chaldeeuwse Orakels.

 

      Het Ene Principe van het universum is de onbekende duisternis, eeuwigdurend, on-ontkend, ondeelbaar. Verzonken in dit Ene principe is de slapende vonk van het pre-kosmische Wezen, de eerste Monade, de ongemanifesteerde Eerste oorzaak. Wanneer het ontwaakt, schijnt de goddelijke essentie, voortkomend uit de krachten die de tweede monade vitaliseren, het intelligente leven, de alles doordringende geest-substantie, de matrix van manifesterend leven.

       Vanuit dit tweede monadische principe stromen alle centrale ordes van het derde monadische principe, kosmische ideatie. Dit houdt de essentie in van de eerste ideeλn in lichtende perfectie - en de duisternis straalt licht uit. Een vurige wervelwind# flitst door de kosmos, creλert alle lagere sferen en bezielt ze met het vuur van de geest. De vormgever van de vurige kosmos is goddelijke verbeelding.

       De hogere machten, die als eerste de intelligente levenspatronen ontvangen, zijn de tussenliggende schakels voor de communicatie tussen de geest met de materie. De hogere machten vormen een zevenvoud van beginselen, die de zeven gebieden van materie beheersen. Deze zeven architecten belichamen de onvergankelijke indrukken van het goddelijke, waarvan de overblijfselen ervoor zorgen dat de wereld lijkt geοnvesteerd met vorm.

       Aldus zijn alle dingen het nageslacht van het ιne onsterfelijk Vuur - de Goddelijke Geest. Als dit begrepen wordt door de rationele ziel, wordt de bloem van het intellect geactiveerd. Door de eenheid van alle dingen te begrijpen, wordt de menselijke ziel geοnspireerd door het Vuur van de Geest. Want alle elementen van de kosmos vormen een geheel. Alle dingen komen voort uit het Goddelijkheid, en opnieuw keren alle dingen ernaar terug. *

# Fohat in de Theosofische literatuur.     * Overgenomen uit Cory's Ancient Fragments en Thomas Taylor's Collectanea.

————————————————————————————————————————————————

 

Het Egyptische Dodenboek en de Funeraire Inscripties.

 

Volslagen duisternis verspreid over de eeuwige, onkenbare afgrond. In deze duisternis was de Grote Diepte, de oorspronkelijke Wateren van de Ruimte, de matrix die aan de hele schepping voorafging. In deze donkere oceaan van ruimte (waren de vermogens) lag de potentie van alle bestaan, alle dingen en wezens die naderhand vorm aannamen in de hemel en op aarde. Toen straalde in de donkere afgrond plotseling een goddelijke straal uit, het Eerste Licht 

 

Dit was Kneph, de oorspronkelijke, de oervormen de ongemanifesteerde en eeuwige Godheid. Uit Kneph, emaneerde Ptah, de logos van het goddelijke vuur, de essentie van de kosmische geest. Ptah was de Goddelijke vormenmaker die het Ei van de Schepping vormde. En vanuit dit Kosmische Ei kwam Osiris, de Derde Logos, de Universele Ziel, die alle krachten bevat die zich zouden ontwikkelen in de evolutie van het leven. En de godsvonk van Osiris doordrong de hele schepping, als de essentiλle goddelijkheid in alles wat bestaat.

 

Dus elke menselijke ziel is in wezen goddelijke wanneer het van het lichaam wordt gescheiden, is et doel van de ziel om te worden gezuiverd, om "te worden gereinigd van alle smetten" van de fysieke wereld. Alleen dan mag de ziel door het "Land der Schaduwen" gaan om "gemanifesteerd in het licht" te zijn en ιιn te zijn met Osiris.

 

Dit is te vinden op de Stele Inscriptie van Remā, waarbij de ziel van de overledene het goddelijke toespreekt: "Mag ik bij je zijn. Moge je bij mij zijn. Je goddelijkheid zit in mij. "

En in het Dodenboek: "Ik ben Degene in het oorspronkelijke water, mijn staat is de staat van alle goden in de eeuwigheid. Ik ben deze Osiris, de Heer der Wederopstanding. De perfectie van het zijn is in mij. Ik ben iemand die weet.

'

En wat weet deze geperfectioneerde ziel? Het is het bewustzijn van goddelijke eenheid: "De goddelijkheid in mij heeft geest en materie herenigd: alle goden en alle stervelingen, alles wat in de hemel is en alles wat op aarde is. Ik ben de zoon van het Geheel onder u, getuige van deze Waarheid. Ik heb leven gebracht naar de eeuwige levende in mij. "*

————————————————————————————————————————————————

 

De Purana’s.

 

 In de Puranische teksten is de hele schepping gebaseerd op het principe van intelligentie.

De eerste creatie was die van Māhat of het Intellect, die ook de schepping van Brahmā wordt genoemd. Goddelijke intelligentie was de eerste manifestatie. Māhat, gedreven door de wens om te creλren, veroorzaakte verschillende creaties.

 

Alle koninkrijken van het leven werden geboren uit deze universele geest. En toen de tijd kwam om het mensenrijk te creλren, was de evolutie ervan ook gebaseerd op goddelijke intelligentie.

 

Brahmā bracht geest-geboren zonen voort, Spirits of Intelligence afkomstig van Māhat. Deze waren zo geschapen dat ze zichzelf konden geven aan de mensheid, dat deze goddelijke emanaties de evolutie van het mensenrijk zouden ondersteunen. Maar deze eerste Zonen van Brahmā waren zonder verlangen of passie. Ze bleven in meditatie, vervreemd van het universum.

 

Dus Brahmā heeft een hiλrarchie van creatieve geesten voortgebracht en deze hebben het mensenrijk op vele niveaus geοnformeerd, waardoor vitale stromingen het menselijk lichaam konden ondersteunen. Maar dit was niet genoeg om een zelfbewust mens te creλren.

Wat nodig is, te midden van al deze vitale stromingen, is om het Levende Vuur van de geest in vuur en vlam te zetten. Met dit Vuur kan de geest dat onverwoestbare beginsel waarnemen dat in het zelf verblijft. Dit Vuur bevat waarlijk alle goden.

 

Het vuur van de geest is datgene dat de geest in staat stelt om zich te concentreren op een zelfbeeld en zich te identificeren met alles wat het waarneemt. En deze kracht is echt een manifestatie van het goddelijke. Het is de meditatieve kracht die werd gemanifesteerd in de eerste geesten van intelligentie, degenen die "alleen werden geοnspireerd door heilige wijsheid, en dus vervreemd bleven van het universum."

 

Maar nu richtten deze geesten hun focus op de evolutie van de mensheid. Deze geesten van intelligentie offerden hun verheven staat op om de menselijke geest kennis bij te brengen, zodat mensen 'geschikte instrumenten' konden worden om 'de goddelijkheid te zien die in het zelf verblijft'. En door de eeuwen heen werd dit hun eeuwige doel.

In elk tijdperk geven de geest-geboren geesten van intelligentie hun  essentie door aan de mensheid. Hun essentie wordt hier keer op keer geboren.

  

 *Overgenomen uit de  Vishṇu Purāṇa, I, ch. 7; Anugītā, ch. 5..

 

————————————————————————————————————————————————

 

De Kaballa.

 

Verborgen in de Absolute onbekende oorzaak was de eerste emanatie, de oorspronkelijke wil, voorgesteld door als een lichtgevend beginsel. Toen het onbekende van het onbekende zich wilde manifesteren, begon het met het creλren van een lichtpunt, een punt van oneindig potentieel dat nog steeds niet gemanifesteerd was en geen licht verspreidde. Toen begon het vanuit van zijn wil het universum te scheppen.

 

Dit punt was de eerste Sephirah, die vanuit zichzelf een tweede Sephirah voortbracht, die een derde voortbracht - en dit proces duurde tot het gehele tienvoudige universum was voortgebracht. De totaliteit van de tien sephiroth vertegenwoordigd de archetypische Adam,  Adam Kadmon.

Adam Kadmon is een samengestelde tienvoudige eenheid van oorspronkelijke energieλn, de tien

verspreidde. Toen begon het vanuit van zijn wil het universum te scheppen. Dit punt was de eerste Sephirah, die vanuit zichzelf een tweede Sephirah voortbracht, die een derde voortbracht - en dit proces duurde tot het gehele tienvoudige universum was voortgebracht. De totaliteit van de tien sephiroth vertegenwoordigd de archetypische Adam,  Adam Kadmon.

 

Adam Kadmon is een samengestelde tienvoudige eenheid van oorspronkelijke energieλn, de tien Sephiroth, tien tussentijdse emanaties tussen de Onkenbare Godheid en de fysieke mensheid. Deze neergaande Logos worden gebruikt als voertuigen in het proces van manifestatie. De eenheid van de tien Adams Logoi vormt de Macrokosmos, de grote Archetypische Wereld. Dit is de Wereld van Emanaties, de eerste van vier niveaus van Zijn, afdalend van geest tot materie, waarbij elk niveau kennis overdraagt aan het lager onderliggend niveau. In elk van deze  niveaus is een collectief van energieλn. Het eerste energieniveau, de wereld van emanaties, wordt belichaamd door de Eerste Adam. Dit is de meest verheven van alle omstandigheden, die alleen de hoogste tien Sephiroth omvat, de hoogste intermediair tussen Ain Soph, de oorspronkelijke oorzaak van Alles, en de lagere  emanaties die de rest van het bestaan ​​ontwikkelen.

 

De hoogste tien Sephiroth informeren de creatieve geesten in het tweede niveau, de wereld van de schepping, belichaamd door de Tweede Adam. Deze geesten informeren het derde niveau, de wereld van formatie, belichaamd door de derde Adam. Ten slotte informeren deze de vormende energieλn, de Aardse Wereld, belichaamd door de Vierde Adam. De Tweede Adam is het archetype van de Protoplastische mensheid. De derde Adam had, wanneer hij geschapen werd, een lichaam van licht.

 

En deze lichtgevende Adam werd na de val de vierde Adam, 'bekleed met huid'.

In feite maakt elk mens deel uit van ιιn grote keten van zijn die zich uitstrekt van de macrokosmos, de hoogste Alle zielen kwamen voort uit de goddelijke natuur, lang voordat de grondslagen van de wereld kwamen. De menselijke ziel gaat, voordat deze in de stof afdaalt, door  en wordt geοnformeerd door de Sephiroth. De Macrokosmos informeert de microkosmos.

 

En zo wordt ieder mens een micro kosmische weerspiegeling van de Sephiroth Macrokosmos. Beginnend met de hoogst bekende Sephiroth, kosmische wijsheid en universele intelligentie, worden kleine versies hiervan gerepliceerd in de menselijke constitutie. 

                             

De tussenliggende Sephiroth informeren onze dierbaarste gevoeligheden: mededogen, rechtvaardigheid en schoonheid. En de volgende Sephiroth schenkt ons het potentieel voor standvastig geduld, uithoudingsvermogen en een gevoel voor het sublieme

Elke menselijke ziel werd voor het eerst verwekt door de hoogste emanaties van Goddelijkheid. De bestemming van de mensheid is om het pad te vinden naar alles wat goddelijk is in het leven

 

"Van het ene goddelijke licht komt alle verlichting naar de menselijke ziel. Vind dit lichtgevende pad en alle andere paden zijn verlicht. " *

    Terug hoofd menu.   Terug sectie menu.

 

 

* * * * * * *

Universele broederschap is de kern van de Theosofische lering.  I  Dhanus 4243